Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Jacek Trelka - kierownik

tel. 486283889 w.25

Wiesław Groszkowski

Agnieszka Bodo

Renata Nowak

Cezary Drzewi

Wacław Napora

Marcin Sasal


SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIRÓW

Wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami nastąpiła z dniem 1 lipca 2013 roku. Zmiana zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) nakazuje wszystkim mieszkańcom udział w systemie. Niedostosowanie się do tego obowiązku podlega karze (art. 54 i 56 Kodek Karny Skarbowy).

W dniu 30 kwiecień 2015 roku Rada Gminy w Mirowie podjęła następujące uchwały dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki opadami komunalnymi:

 1. Nr VII/30/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
 2. Nr VII/31/2015 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Nr VII/32/2015 w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa.

W dniu 25 styczeń 2016 roku Rada Gminy w Mirowie podjęła następującą uchwałę dotyczącą wdrożenia nowego systemu gospodarki opadami komunalnymi:

 1. Nr XV/81/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirów.

W dniu 24 luty 2016 roku Rada Gminy w Mirowie podjęła następujące uchwały dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki opadami komunalnymi:

 1. Nr XVI/89/2016 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług z w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 2. Nr XVI/90/2016 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W dniu 22 marzec 2016 roku Rada Gminy w Mirowie podjęła następujące uchwały dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki opadami komunalnymi:

 1. Nr XVII/98/2016 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 2. Nr XVII/99/2016 roku w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W dniu 07 grudnia 2018 r. Rada Gminy w Mirowie podjęła następującą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty:

 1. Nr II/10/2018 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

 

Deklaracje

Opłata za wywóz odpadów obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Mirów. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych. Każda zmiana w liczbie osób zamieszkujących nieruchomość lub wielkości pojemników należy zgłosić za pomocą deklaracji w terminie 14 dni od jej zaistnienia. Deklaracje należy składać do urzędu gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26- 503 Mirów Stary, pokój 18, za pomocą poczty lub środków komunikacji elektronicznej.

Opłaty

 

Właściciele nieruchomości deklarują wysokość opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami w deklaracji dostarczonej do Urzędu Gminy. Wyliczenie opłat dokonuje się na podstawie stawek opłat przyjętych uchwałą Nr II/10/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 7 grudnia 2018 r.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłatę oblicza się za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wysokość opłaty uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe to zespół spokrewnionych i niespokrewnionych, razem mieszkających wspólnie się utrzymujących lub jedna osoba utrzymującą się samodzielnie. Miesięczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami segregowanymi komunalnymi od jednego gospodarstwa domowego:

- jednoosobowego w wysokości                         8,00 zł

- dwuosobowego w wysokości                         16,00 zł

- trzyosobowego w wysokości                          24,00 zł

- czteroosobowego w wysokości                       28,00 zł

- pięcioosobowego w wysokości                       30,00 zł

- sześcioosobowego w wysokości                     31,00 zł

- siedmioosobowego w wysokości                    32,00 zł

- ośmioosobowego w wysokości                       33,00 zł

- dziewięcioosobowego i więcej w wysokości  34,00 zł

Miesięczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami niesegregowanymi komunalnymi od jednego gospodarstwa domowego:

- jednoosobowego w wysokości                       14,00 zł

- dwuosobowego w wysokości                         26,00 zł

- trzyosobowego w wysokości                          32,00 zł

- czteroosobowego w wysokości                      38,00 zł

- pięcioosobowego w wysokości                      41,00 zł

- sześcioosobowego w wysokości                    42,00 zł

- siedmioosobowego w wysokości                   43,00 zł

- ośmioosobowego w wysokości                      44,00 zł

- dziewięcioosobowego i więcej w wysokości 45,00 zł

Wysokość stawki opłaty za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych jeżeli odpady zbierane są w sposób segregowany wynosi:

-   120 l -   20,00 zł

-   240 l -   40,00 zł

- 1100 l -  130,00 zł

Wysokość stawki opłaty za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych jeżeli odpady zbierane są w sposób niesegregowany wynosi:

-   120 l -   40,00 zł

-   240 l -   70,00 zł

- 1100 l -  160,00 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać w terminach:

-   za I kwartał do 15 marzec danego roku

-   za II kwartał do 15 maj danego roku

-   za III kwartał do 15 wrzesień danego roku

-   za IV kwartał do 15 listopad danego roku

Opłaty należy dokonywać u sołtysa, w kasie Urzędu lub przelewem na konto.

Wszyscy mieszkańcy gminy są zobowiązani do selektywnego zbierania oraz gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirów z dnia 25 styczeń 2016 roku.

Selektywnej zbiórce odpadów podlegają następujące frakcje odpadów, które powstają na nieruchomości w związku z bytowaniem ludzi:

 1. a) odpady biodegradowalne
 2. b) tworzywa sztuczne i metal
 3. c) makulatura i tekstylia
 4. d) szkło
 5. e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 6. f) wielkogabarytowe nie mieszczące się w pojemnikach i workach np.: meble
 7. g) zużyte opony
 8. h) przeterminowane leki i chemikalia
 9. i) zużyte baterie i akumulatory
 10. j) popiół

Odpady ulegające biodegradacji i zielone mogą być gromadzone w przydomowych kompostownikach.

Odpady od pozycji a) – d) będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości zgodnie z harmonogramem przynajmniej raz w miesiącu, pozostałe odpady przynajmniej raz na pół roku. Pozostałe odpady będą zbierane w utworzonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK.

Do selektywnej zbiórki odpadów należy stosować następujące rodzaje oraz kolory worków i pojemników:

Żółty – tworzywa sztuczne i metal

Niebieski – papier i tektura

Brązowy – odpady biodegradowalne

Zielony – szkło

Szary - popiół

Czarny – odpady pozostałe po wydzieleniu surowców wtórnych(zmieszane)

 


 
 
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Do zadań Referatu Finansowego należy:

1. przygotowywanie projektu budżetu,
2. wykonywanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy oraz przedkładanie wniosków z zakresu gospodarki finansowej Wójtowi i Radzie Gminy,
3. naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
4. kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, sołectw oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych podlegających Radzie Gminy,
5. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
6. prowadzenie ewidencji składników mienia gminy i udziałów oraz zmian w tym  zakresie,
7. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankiem wykonującym obsługę kasową oraz innymi instytucjami finansującym,
8. opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,
9. opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
10. przygotowywanie do realizacji rachunków, faktur i ich sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym,
11. prowadzenie księgowości analitycznej wszystkich operacji oraz dokonywanie uzgodnień miesięcznych i rocznych,
12. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
13. dokonywanie wyceny spisanych z natury składników majątkowych przez Komisję Inwentaryzacyj na,
14. rozliczanie z wpłat czynszu osoby fizyczne i prawne wynajmujące lokale mieszkalne i użytkowe,
15. rozliczanie kosztów za rozmowy telefoniczne i energię,
16. prowadzenie archiwum,
17. sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu Gminy i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych
18. prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników,
19. naliczanie i przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego w oparciu o listy płac, umowy zlecenia, o dzieło,
20. naliczanie i przekazywanie składki ZUS oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
21. naliczanie zasiłków oraz prowadzenie dokumentacji do zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych, pogrzebowych, porodowych, macierzyńskich, opiekuńczych i wychowawczych,
22. wydawanie zaświadczeń o uzyskanych dochodach pracownikom, 237 sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników odchodzących na rentę lub emeryturę,
24. prowadzenie kart gospodarstwa,
25. prowadzenie księgowości podatkowej oraz prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat,
26. wymiar zobowiązań pieniężnych wsi oraz podatków i opłat od ludności , jednostek gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej,
27. rozkładanie na raty , odraczanie i umarzanie należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat,
28. wydawanie decyzji w sprawach podatków i opłat dotyczących zobowiązań pieniężnych,
29. kontrola terminowej wpłaty należności przez podatników i inkasentów, rozliczenia rachunkowo-kasowe inkasentów,
30. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze,
31. stosowanie ulg i zwolnień w podatku gruntowym,
32. naliczanie podatków od posiadania psów
33. naliczanie podatku od środków transportowych,
34. prowadzenie kasy
35. zaopatrywanie i sprzedaż znaków skarbowych,
36. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
37. sporządzanie raportów kasowych .
38. pobieranie gotówki z banku,
39. przyjmowanie wpłat,
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kępas Przemysław

tel. (048) 628 38 89

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań związanych ze stanowiskiem ds. budowlanych należy:

1. przygotowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,

2. wydawanie orzeczeń o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu, 37 ustalanie zgodności wydawanych decyzji z zakresu administracji publicznej z ustaleniami zabudowy i zagospodarowania terenu,

4. wydawanie postanowień w zakresie wymagania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

5. prowadzenie i aktualizowanie rejestrów miejscowych planów przestrzennych i gromadzenie materiałów związanych z tymi planami,

6. wydawanie opinii o ustaleniu opłaty za wzrost lub obniżenie wartości nieruchomości z tytułu zmian w planach przestrzennych gminy,

7. wydawanie wypisów i wyrysów w kontekście miejscowych planów przestrzennych gminy,

8. przygotowywanie ustaleń w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy,

9. prowadzenie rejestrów wydanych decyzji i warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego gminy,

10. prowadzenie spraw administracyjnych w sprawach ustaleń warunków zabudowy i zagospodarowania terenu , wydawanie decyzji w tym zakresie,

11. sporządzanie i ustalanie ogólnych i szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie urbanistyczno-budowlanym oraz uzgodnienie tych planów z zainteresowanymi organami administracji państwowej,

12. prowadzenie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wynikających z realizacji planu miejscowego, oceny aktualności tego planu,

13. inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych,

14. opracowywanie projektów programów rozwoju gospodarczego gminy,

15. uzbrojenie terenów budowlanych w infrastrukturę techniczną,

16. współdziałanie z innymi podmiotami gospodarczymi realizującymi inwestycje na terenie gminy,

17. koordynowanie wykonawstwa remontów kapitalnych i inwestycji o znaczeniu lokalnym i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie,

18. koordynowanie wykonawstwa zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z innymi instytucjami,

19. prowadzenie i koordynacja spraw związanych z działalnością zakładów i jednostek budżetowych gminy,

20. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej poprzez nadzór nad zakładami zajmującymi się eksploatacją (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia, ciepłownictwo i inne usługi), oraz dbałość o ich rozbudowy zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności gminy,

21. nadzór nad oświetleniem ulic gminnych w tym prowadzenia ewidencji zużycia energii elektrycznej,

22. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych a w szczególności:

- weryfikacja przedstawionych wniosków i dokumentów,

- wydawanie stosownych decyzji,
- stała kontrola wymogów stawianych przed wnioskodawcą

23. nadzór merytoryczny nad:

- utrzymaniem czystości na terenach komunalnych,

- prawidłowością oznakowań dróg gminnych,

- cmentarzami i miejscami pamięci narodowej,

- zimowym utrzymaniem dróg,

24. wydawanie pozwoleń na zajęcia pasa drogowego,

25. z zakresu prac interwencyjnych i robót publicznych,

- nadzór nad osobami bezrobotnymi przyjętymi do prac interwencyjnych i robót publicznych,
- wykonywanie i koordynacja zadań zleconych przez jednostki organizacyjne Gminy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych,
- planowanie, przygotowywanie i wykonywanie prac związanych z zielenią,

26. przestrzeganie przepisów porządkowych ustanowionych przez Radę Gminy,

27. informowanie powołanych do tego instytucji o zauważonych przestępstwach, wypadkach, awariach, itp.

28. współpraca z Policją

29. rozliczanie materiałów budowlanych,

30. przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem przetargów oraz znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

31. znajomość przepisów z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

32. prowadzenie inwestycji i remontów dróg.

Warunki przyłączenia do sieci oraz odbioru przyłącza wodociagowego

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej odbywa się na  wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie ( Urząd Gminy w Mirowie – pokój nr 12).

2. Gmina po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej 
sieci.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze
uzgodnienie dokumentacji technicznej z Gminą.

4. Przed zawarciem umowy Gmina dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza
w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.

Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
może występować osoba, której nieruchomość ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
powinien w szczególności zawierać:

 1. oznaczenie wnioskodawcy,
 2. określenie:
 3. rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych
 4. charakterystyki zużycia wody
 5. ilość przewidywanego poboru wody i jej przeznaczenia,
 6. informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:

a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych

w wodę,

 1. proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2. Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci,  powinna załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy

wniosek,

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości  względem istniejącej sieci

wodociągowej  oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

1. Gmina określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym
niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten

może ulec przedłużeniu.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej z instalacjami  Odbiorcy,

2) wymagania dotyczące  miejsca zainstalowania wodomierza,

3) termin ważności warunków przyłączenia.

Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Gminą w terminie 14 dnia od otrzymania dokumentacji oraz spełnienia innych wymaganych przepisami Prawa budowlanego warunków.

Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane 
niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

Gmina może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych  możliwości przyłączenia.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2013 r. (.pdf 54,15 kB)

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

więcej informacji

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Spośród placówek znajdujących się w gestii władz gminy, na obszarze gminy funkcjonują obecnie:

 • Publiczne Gimnazjum w Mirowie,
 • PSP Bieszków Dolny,
 • Zespół Szkolno Przedszkolny w Zbijowie Małym,
 • PSP Mirów,
 • Biblioteka
Dzieci 6-cio letnie objęte są ogniskiem przedszkolnym w każdej szkole. Brak na obszarze gminy szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego, oraz szkół dla dorosłych.

Wyróżnikiem szkolnictwo na terenie gminy Mirów są takie cechy jak:
a) zróżnicowany stan techniczny bazy lokalowej;
b) teoretyczna możliwości wprowadzania nowych profili 
w kontekście dostosowywania do potrzeb rynku pracy (nie tylko na terenie gminy),
c) występowania małych szkół, co po uwzględnieniu tendencji demograficznych, może prowadzić do powolnego wygaszania placówek,
d) brak placówki na terenie gminy umożliwiającej uzupełnienie wykształcenia przez osoby dorosłe.
W kompetencji gminy nie należy wprawdzie szkolnictwo ponadgimnazjalne (pozostające w gestii powiatu).

Podkategorie