Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dane Informacyjne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Mirowie
woj. mazowieckie
powiat: szydłowiecki
NIP:
799 185 49 70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek – Piątek od 7.15 do 15:00

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirowie:
Alicja  Wójcik
parter, pok. 02B, Tel. 48 628 36 62,

Dział Pomocy Środowiskowej
Tel./fax (48) 48 628 36 62, wew. 24

Barbara Winnicka  - parter, pok. 02C
Agnieszka Minda - parter, pok. 02C

Anita Dygas - parter, pok. 02C


Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny
Tel. 48 628 30 13,

Dorota Marlica - parter, pok.02A


Kto może skorzystać z pomocy społecznej?

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593 z póżn.zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i Rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.


Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1. Ubóstwa;
2. Sieroctwa;
3. Bezdomności;
4. Bezrobocia;
5. Niepełnosprawności;
6. Długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. Przemocy w rodzinie;
8. Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wie dzietności;
9. Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10. Braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
11. Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
12. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13. Alkoholizmu lub narkomanii;
14. Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15. Klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych mają osoby i rodziny, spełniające kryterium dochodowe, wynoszące:


- dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 701,-zł
- dla osoby w rodzinie w wysokości 528,-zł


Ośrodki pomocy społecznej pomagają potrzebującym w różny sposób m.in.:
- organizując usługi opiekuńcze ,
- organizując pomoc w postaci posiłku dla dzieci w szkołach,
- organizując pracę socjalna,
- pomagają w staraniach o dom pomocy społecznej,
- udzielają pomocy finansowej lub rzeczowej.


W postępowaniu w sprawach świadczeń pomocy społecznej mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego ze zmianami wynikającymi z ustawy.
Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny . Wywiad przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.
W przypadku, gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc nie wyrażają zgody na zbieranie danych osobowych w zakresie ustalonym przepisami ustawy, kierownik ośrodka pomocy może wydać decyzję odmawiającą przyznania pomocy. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji lub marnotrawienie posiadanych a także otrzymanych z Ośrodka środków finansowych (przeznaczenie np. na zakup alkoholu) mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, zaprzestania lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.


Dokumenty potrzebne do uzyskania pomocy finansowej z pomocy społecznej:
1.Osoba zatrudniona – zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto za ostatni miesiąc.
2.Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – ostatnia decyzję z urzędu pracy lub aktualne zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku. 
3.Osoba niepełnosprawna – odcinek renty z poprzedniego miesiąca lub ostatnia decyzję o świadczeniu rentowym oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:
- orzeczenie komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
- orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- orzeczenie lekarza Orzecznika z zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Emeryt (rencista) – odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca lub ostatnią decyzję o świadczeniu emerytalnym (rentowym).
5. Rolnik – zaświadczenie ostanie majątkowym .
6. Wszystkie inne dokumenty potwierdzające dochód np. aktualna decyzja o wysokości pobieranych zasiłkach rodzinnych wraz z należnymi dodatkami, decyzja o dodatku mieszkaniowym, wysokości otrzymanych lub płaconych alimentów itp.


Świadczenia pomocy społecznej

Zasiłek stały


Przysługuje osobie pełnoletniej:
• Samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
• Pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- maksymalną kwotę zasiłku stałego w wysokości 645zł
• W przypadku osób samotnych - różnicęo między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie,
• W przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Zasiłek okresowy

Przyznany może być osobom i rodzinom ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.
Wysokość przyznanego zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu osoby, rodziny – ustala się:
• W przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
• W przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
W 2019r. minimalna wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy miedzy:
• Kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
• Kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.


Zasiłek celowy


Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu bądź też w przypadku straty jakie poniosła osoba lub rodzina w wyniku zdarzenia losowego.


Usługi opiekuńcze


Usługi te mogą być przyznane osobie samotnej , która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy osób drugich. Mogą być również przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
• Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zalecona przez lekarza, pielęgniarkę oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia.


Decyzje o przyznaniu bądź odmowie świadczeń wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – za pośrednictwem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.